FANDOM


Komisija za preprečevanje korupcije o plagiatorstvu

Neutemeljeno sklicevanje plagiatorjev na nedolžnost!

KPK opozarja, da se javni funkcionar ali drugi visoki javni uslužbenec, ki je v zvezi s svojo izobrazbo izpostavljen očitku plagiatorstva ali uporabe drugih protipravnih ali neetičnih ravnanj, pri vztrajanju na funkciji oziroma položaju neutemeljeno sklicuje na domnevo nedolžnost, saj je ta namenjena izključno varstvu posameznika v (pred)kazenskem postopku. Ravnanje s pričakovano stopnjo integritete od takšnega posameznika zahteva, da na očitke argumentirano javno odgovori in jih ovrže ali pa zapusti položaj oziroma funkcijo.

Plagiator ne more odločati sam

Pri oceni, ali je javni funkcionar, ki je kršil pričakovano delovanje in odgovornost oziroma integriteto javne funkcije, za to funkcijo sploh še primeren, je manj pomembno, kaj o tem meni sam, ampak je prevladujoča okoliščina vprašanje, kakšne učinke in posledice ima dejansko njegovo ravnanje na ugled javnega sektorja kot celote in zaupanje ljudi v institucije tega sektorja.

Do plagiatorstva naj se opredelijo stranke

KPK poziva politične stranke kot pomembne dejavnike demokratičnih procesov, razvoja politične kulture, javne etike in integritete, da se v svojih ustanovnih aktih in političnih programih jasno opredelijo do plagiatorstva ter drugih kršitev, zlorab in neresničnih navedb ali zavajanj v postopkih kandidiranja ali imenovanja njihovih članov na javne funkcije in pri zaposlovanju v javnem sektorju.

Stranke naj izključijo plagiatorje

Politične stranke, katerih člani so kot javni funkcionarji ali odgovorne osebe izpostavljeni očitkom plagiatorstva ali drugih protipravnih ali neetičnih ravnanj v zvezi s pridobitvijo izobrazbe, se morajo skladno s svojo vlogo v demokratični družbi in pri razvoju politične kulture na takšen primer odzvati tako, da od posameznika zahtevajo, da na očitke argumentirano javno odgovori in jih ovrže. Če tega ne stori, je primerno, da mu odrečejo podporo in ga pozovejo k odstopu z javne funkcije ali položaja v stranki ali ga iz stranke skladno z možnostmi izključijo, so še zapisali v oceni.

»Komisija se je v letu 2011 in 2012 srečala z več primeri različnih nosilcev javnih funkcij oziroma položajev, povezanih z dvomljivimi, neetičnimi ali celo nezakonitimi metodami za pridobitev izobrazbe, potrdil o izobrazbi oziroma strokovnega ali znanstvenega naziva. Večinoma gre za javno odmevne primere, ki izrazito negativno vplivajo na zaupanje v javne institucije in pravno državo.«

KPK v oceni stanja korupcije

Primeri politikov plagiatorjev

- Pál Schmitt, predsednik Madžarske, plagiator, odstopil 2012

Pal
- Annette Schavan, nemška ministrica za izobraževanje in raziskave, plagiatorka, odstopila 2013

Annet.png
- Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg, nemški minister za obrambo, plagiator, odstopil 2011

Karl.png


- Alenka Bratušek, mandatarka za sestavo vlade RS, odstopila?

Ab p


Ugotovitve o pojavih plagiarizma v magistrskem delu Alenke Bratušek

Template:HeadingH
316451 alenka-bratusek2-beta f


1. Avtorica je v celoti prepisala 5. poglavje magistrskega dela iz Strateškega razvojnega nacrta javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve republike slovenije 2003-2008 LINK. Avtorica nikjer ni navedla vira, niti ni vir naveden med uporabljeno literaturo.


2.  Skozi celotni tekst je opaziti izjemno malomaren odnos do citiranja. Tako na primer navaja statistične podatke na straneh 10 LINK in 11 LINK, a hkrati ne navede vira, iz katerega je povzela podatke.

3. Na strani 13 LINK v 1. odstavku navaja citat iz članka Martine Trbanc (1996), ki pa ni označen kot citat. Isto se ponovi na strani 17 LINK, kjer je celotna 17. stran  dobeseden prepis članka Thomasa Meyerja (Teorij in praksa, 2000). Na koncu stavka ga sicer navede, a nikakor ne označi, da gre za dobesedni prepis

4. Celotna 14 stran LINK magistrske naloge, ki opisuje osnovne tipe države blaginje, je brez sklica na avtorja te klasifikacije, tj. Esping-Andersena (niti v virih ga ne navede) ali pa vsaj na koga, ki ga je povzel.

5. Na strani 16. LINK je skoraj v celoti kopirala daljši stavek, ki je iz članka Miloša Nikolića iz Teorije in prakse (1999).

6. Zadnji stavek na 16. strani (se zaključi na 17. strani) je popolnoma prepisala iz članka Thomasa Meyerja (Teorija in praksa, 2000). V nalogi ga sicer navede kot vir, toda ne označi, da gre za citat - kar dejansko je.

7. Celotni dobesedno prepisani odstavki iz Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS se pojavljajo na straneh 23 LINK, 27 LINK, 28 LINK, 46 LINK. Avtorica nikjer ni navedla vira, niti ni vir naveden med uporabljeno literaturo.

8. Avtorica je navedla 34 enot literature. Ta številka je za magistrsko nalogo izredno skromna. Med 34 enotami literature je 16 lažnih navedb LINK, tj. takšnih, kjer v besedilu ni razvidno, da so bile uporabljene. Sklepati je na lažno navajanje z namenom zavajanja bralcev, da je bila pri pripravi magistrske naloge uporabljena obširnješa literatura kot je v resnici bila.

Odziv Alenke Bratušek na očitke o plagiatorstvu

Template:HeadingH

»Če je plagiatorstvo to, da pišeš o nečem, pri čemer si aktivno sodeloval pri iskanju in oblikovanju rešitve in pripravi vladnih gradiv, potem ne vem, kje smo. Absolutno se strinjam, in sama sem hotela pozvati fakulteto, naj to preveri, da temu naredimo konec. Kot sem slišala, to že preverjamo in sama imam pri tem popolnoma čisto vest.«

Alenka Bratušek pred izvolitvijo za mandatarko vlade RS v Državnem zboru 28.2.2013


Alenka Bratušek je bila članica upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije v obdobju v obdobju 2006-2009, v obdobju 2009-2011 pa predsednica istega odbora.

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve izvira iz leta 2001, Strateški razvojni načrt javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije 2003-2008 LINK pa iz leta 2003. Nastanek sega v obdobje, ko Alenka Bratušek ni bila v nikakršni povezavi z Javnim gospodarskim zavodom protokolarne storitve Republike Slovenije. Nobeden od obeh dokumentov, ki so v magistrskem delu obilno plagiarizirani ne izkazuje avtorstva Alenke Bratušek. Nobeden od obeh dokumentov tudi ni naveden v skromni literaturi 34 bibliografskih enot, kjer je kar 16 takšnih, ki v magistrskem delu niso bila uporabljena. Dejstva napotujejo na sklep, da sta bili plagiarizirani enoti iz bibliografije zavestno izpuščeni z namenom prikritja plagiarizma.

Primeri plagiatorstva v sami magistrski nalogi Alenke Bratušek

Template:HeadingH

Ab10
Ab1110. in 11. stran: navaja statistične podatke, a hkrati ne navede vira, iz katerega je povzela podatke.

Ab13


13. stran: v 1. odstavku navaja citat iz članka Martine Trbanc (1996), ki pa ni označen kot citat, četudi je besedilo dobesedno prepisano.


Ab14


14. stran:, kjer opisuje osnovne tipe države blaginje, je brez sklica na avtorja te klasifikacije, tj. Esping-Andersena (niti v virih ga ne navede) ali pa vsaj na koga, ki ga je povzel. Na tej strani je tudi plagiat, torej neposredno kopiranje teksta iz članka Martine Trbanc (Družboslovne razprave, 1992). V bistvu je cela 14. stran ukradena iz članka Martine Trbanc. Tega članka ni navedla med viri. (Je pa navedla nek drugi članek iz leta 1996)


Ab16


16. stran: je skoraj v celoti kopiran daljši stavek iz članka Miloša Nikolića iz Teorije in prakse (1999).

Eno stran višje sicer omeni ta članek, na tem mestu pa ne. Navajanje vsekakor ni ustrezno. (Očitno se je zavedala nevarnosti morebitnega kasnejšega ugotavljanja istovetnosti lastnih ugotovitev - iz stavkov namreč izpušča posamezne besede, da bi kasneje lahko trdila, da ne gre za dobeseden citat.)

Zadnji stavek na 16. strani (se zaključi na 17. strani) je popolnoma prepisala iz članka Thomasa Meyerja (Teorija in praksa, 2000). V nalogi ga sicer navede kot vir, toda ne označi, da gre za citat.


Ab17


17. stran: je v celoti dobeseden prepis članka Thomasa Meyerja (Teorij in praksa, 2000). Na koncu stavka ga sicer navede, a nikakor ne označi, da gre za dobesedni prepis.


Ab23

23. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 2. stran Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS.


Ab27


Ab28


27. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 18. in 19. stran Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS


28. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 19. stran Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS.


46. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 26. stran Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS.
Ab4675. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 9. stran [http://www.brdo.si/filelib/katalog_ijz/strateski_razvojni_nacrt_zavoda__2003-2008.pdf strateškega razvojnega načrta javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS
Ab7576. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 9. stran strateškega razvojnega načrta javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS
Ab7676. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 10. stran [http://www.brdo.si/filelib/katalog_ijz/strateski_razvojni_nacrt_zavoda__2003-2008.pdf strateškega razvojnega načrta javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS[


77. stran: magistrske naloge Alenke Bratušek je brez navedbe vira prepisana 11. stran [http://www.brdo.si/filelib/katalog_ijz/strateski_razvojni_nacrt_zavoda__2003-2008.pdf strateškega razvojnega načrta javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS
Ab7781. in 82. strani: Alenka Bratušek je navedla 34 enot literature. Med 34 enotami literature je 16 lažnih navedb.
Ab81 1
Ab82 2Mediji o plagiatorstvu Alenke Bratušek

1. http://www.youtube.com/watch?v=jZriMJMjogs

2. http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/alenka-bratusek-prepisala-magistrsko

3. http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/virant-plagiator-mora-oditi-tudi-ce-se-pise-bratusek

4. http://www.finance.si/8334558/Je-Alenka-Bratu%C5%A1ek-magistrirala-s-kopiranjem?src=zadnje

5. http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/portret-tedna-alenka-bratusek.html

6. http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/03/magisterij_alenke_bratusek.aspx

7. http://www.24ur.com/novice/slovenija/fdv-se-preverja-dva-profesorja-dokazujeta-prepisovanje.html

8. http://www.24ur.com/novice/slovenija/luksic-ne-zdi-se-mi-primerno-da-bi-bila-drzava-talec-te-magistrske-naloge.html

9. http://www.rtvslo.si/slovenija/z-racunalnisko-tehnologijo-nad-plagiatorje/303879

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.